Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
XIV edycja Konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów rozstrzygnięta
W Muzeum Wsi Opolskiej w dniu 27 lipca br. podczas 9. Festiwalu Folklorystycznego rozstrzygnięto XIV edycję konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”
24 czerwca 2014
Nudle wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych

Kolejnym produktem z województwa opolskiego, który znalazł się na Liście Produktów Tradycyjnych są nudle.. To już sześćdziesiąty produkt z naszego regionu, który został uznany za tradycyjny.
13 czerwca 2014
Spotkanie "Opolskiej Sieci LGD"

11 czerwca 2014 roku we Wrzoskach (gm. Dąbrowa) na obszarze działania LGD Partnerstwo Borów Niemodlińskich spotkali się przedstawiciele wszystkich 12 opolskich LGD
12 czerwca 2014
Kompot z kwity tradycyjnym produktem Opolszczyzny

W dniu 06 czerwca 2014 r. na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi został wpisany kompot z kwity.
Fundusz Kościelny to wyodrębniona pozycja budżetu państwa (część 43 – wyznania religijne oraz mniejszości narodowe
i etniczne, dział 758 – różne rozliczenia, rozdział 75822 – Fundusz Kościelny), której dysponentem jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszościowych i etnicznych).
Fundusz Kościelny został powołany na mocy art. 8 ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej reki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego (Dz. U. Nr 9, poz. 87, z pózn. zm.) jako forma rekompensaty dla kościołów za przejęte przez Państwo nieruchomości ziemskie.
Fundusz ten, stosownie do zasady równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych wyrażonej w art. 25 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., działa na rzecz kościołów i innych związków wyznaniowych, posiadających uregulowany status prawny w Rzeczypospolitej Polskiej.

Środki funduszu przeznaczyć można na następujące cele:
• wspomaganie kościelnej działalności charytatywnej, kościelnej działalności oświatowo-wychowawczej i opiekuńczo-wychowawczej a także inicjatyw związanych ze zwalczaniem patologii społecznych oraz współdziałania w tym zakresie organów administracji rządowej z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi;
• remonty i konserwacje obiektów sakralnych o wartości zabytkowej;
• finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne duchownych

Organizację, organa i tryb działania Funduszu Kościelnego określa statut stanowiący załącznik do uchwały nr 148 Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1991 r. w sprawie statutu Funduszu Kościelnego (M. P. Nr 39, poz. 279). Fundusz Kościelny nie posiada osobowości prawnej. Usytuowany jest w strukturze Departamentu Wyznań i Mniejszości Narodowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Decyzje o przyznaniu dotacji ze środków budżetowych Funduszu Kościelnego podejmuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W świetle obowiązujących przepisów, a w szczególności art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z pózn. zm.), dotacje z Funduszu Kościelnego maja charakter celowy i mogą być udzielane i wykorzystywane wyłącznie na zadania przyszłe, określone w decyzji o ich przyznaniu, a wiec na prace, które nie zostały wykonane do daty ich przyznania i tylko przez kościelna jednostkę organizacyjna, której dotacja została przyznana. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ma możliwości refundowania prac wykonanych.

Podmiotami uprawnionymi do otrzymywania środków Funduszu Kościelnego są:
• osoby prawne Kościoła Katolickiego;
• osoby prawne innych kościołów i związków wyznaniowych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych;
• osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych wpisanych do rejestru kościołów i związków wyznaniowych, o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2005 Nr 231, poz. 1965, z pozn. zm. Środki na realizacje żądań, przekazywane są na wniosek uprawnionych podmiotów.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl

Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Liczba odwiedzin: 3303364
Data aktualizacji: 2014-08-13
Wykonanie: P®ESTO