Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Sołectwa
Baza powiatów i gmin ›› Sołectwa 
Niwnica
Niwnica
1. Podział geograficzno-administracyjny sołectwa
Niwnica Niwnica to wieś położona w południowej części gminy Nysa. Sąsiaduje z pięcioma sołectwami tj. Wyszków Śląski, Domaszkowice, Wierzbięcice, Hajduki Nyskie i Kępnica. Istotnym walorem położenia wsi jest bliskie sąsiedztwo miasta Nysy , ok.4 km. Wieś Niwnica powiązana jest siecią dróg powiatowych i krajowych (Nysa - Prudnik). Wieś liczy ok. 735 mieszkańców. We wsi Niwnica jest ogółem 45 gospodarstw indywidualnych, 15 gospodarstw od 2 do 5 ha, a pozostałe to nieruchomości do 1 ha. Teren wsi Niwnica leży na przedpolu Sudetów Wschodnich. Krajobraz jest mocno urozmaicony i żywy. Obecny charakter roślinności to efekt przekształceń środowiska przez gospodarkę człowieka. Większość lasów została zastąpiona przez użytki rolne i tereny zabudowane ze specyficzną roślinnością synantropijną i obcego pochodzenia. Tereny podmokłe odwodniono. Dominują tu zbiorowiska nieleśne, związane przede wszystkim z gruntami ornymi.. Wyznaczone szlaki turystyczne na terenie gminy przebiegające przez wieś wymagają zagospodarowania w podstawową infrastrukturę turystyczną, w tym: oznakowania, punkty informacji turystycznej, miejsca wypoczynku, utwardzenia nawierzchni, tablice informacyjne itp. Uwarunkowania wynikające bezpośrednio z istniejącego stanu zagospodarowania przestrzeni i ochrony środowiska gminy Nysa, w tym wsi Niwnica za wyjątkiem terenów zagrożenia powodziowego w dolinie Nysy Kłodzkiej nie stanowią zasadniczych barier rozwoju i odnoszą się głównie do ograniczeń infrastrukturalnych, wynikających głównie ze złego stanu technicznego i niedostosowanych do rzeczywistego obciążenia parametrów technicznych dróg kołowych, gazu, systemów odbioru ścieków, a także do ograniczeń środowiskowych. Stan środowiska we wsi Niwnica jest ogólnie korzystny i stanowi przesłankę jego gospodarczego zrównoważonego rozwoju. Szans rozwoju wsi Niwnica należy upatrywać w jej uwarunkowaniach środowiskowych, zachowaniu i wykorzystaniu walorów przyrodniczych i kulturowych. We wsi Niwnica jest ogółem 45 gospodarstw indywidualnych, 15 gospodarstw od 2 do 5 ha, a pozostałe to nieruchomości do 1 ha. Uwarunkowania i zasoby środowiska przyrodniczego oraz stopień zainwestowania decyduje o tym, że w strukturze funkcjonalno-przestrzennej wieś Niwnica jest obszarem o szczególnych predyspozycjach do rozwoju rolnictwa i przetwórstwa rolno - spożywczego, działalności usługowej, a także turystyki i rekreacji. Wszystkie gospodarstwa wsi Niwnica mają dostęp do pojemników o pojemności 110 dm3, które są opróżniane 1 raz w miesiącu przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKOM" Sp. z o.o. z Nysy i wywożone na składowisko odpadów komunalnych w Domaszkowicach. Jednym z podstawowych czynników warunkujących rozwój społeczno - gospodarczy wsi jest dostępność i funkcjonalność układów transportowych. Głównymi elementami układu komunikacyjnego są drogi powiatowe oraz gminne. W wyniku transformacji degradacja stanu środowiska została powstrzymana i nastąpiło ograniczenie pogarszania się stanu wód, lasów i gleby. Pozytywnym tendencjom towarzyszy jednak narastanie zagrożeń w świetle zrównoważonego rozwoju: nieuporządkowana gospodarka ściekowa na terenie wsi. Głównie w wyniku braku środków finansowych problemem jest pełne wykorzystanie potencjału turystycznego dla rozwoju gospodarczego wsi. Obiekty dziedzictwa kulturowego wymagają szczególnej ochrony, a większość z nich wymaga natychmiastowej konserwacji, remontów, a nawet zabezpieczeń przed całkowitą dewastacją. Ważnym zadaniem we wsi jest również budowa dróg dojazdowych. We wsi Niwnica większość mieszkańców utrzymuje się z rolnictwa. Sektor ten charakteryzuje się znacznym rozdrobnieniem gospodarstw. Większość indywidualnych gospodarstw rolnych prowadzi działalność dla zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych rodzin związanych z danym gospodarstwem. Część osób zatrudnionych jest w sektorze usług w pobliskim mieście Nysa. Prowadzona jest również działalność usługowa : - Spółdzielnia Usług Rolniczych, - 2 sklepy spożywczo-przemysłowe - tartaki -zakład kamieniarski - punkt pocztowy Podstawowymi problemami w zakresie rozwoju gospodarczego wsi jest rozdrobnienie indywidualnych gospodarstw rolnych. Gospodarstwa małe w niewielkim stopniu uczestniczą w zaopatrzeniu rynku. Istotną przeszkodą w aktywizacji mieszkańców wsi jest niski poziom rozwoju przedsiębiorczości . We wsi Niwnica mieszka 751 mieszkańców. Liczba ta stale ulega zmianie ze względu na budowę coraz to nowych domów mieszkalnych. Struktura wieku ludności we wsi Niwnica jest w sensie demograficznym korzystna - duży udział osób młodych i w wieku produkcyjnym. We wsi Niwnica wysoki jest odsetek ludności posiadających niskie wykształcenie. Posiadanie niskiego wykształcenia jest ściśle powiązane z bezrobociem. Liczba osób uprawiających sport, korzystających z obiektów i urządzeń rekreacyjnych jest w dużej mierze uzależniona od ilości bazy sportowej oraz jej stanu technicznego. W Niwnicy nie brak młodzieży chętnej do uprawiania sportu. Młodzież ma do dyspozycji boisko sportowe, stół do tenisa stołowego i boisko do koszykówki przy ZSP w Niwnicy. Bezrobocie stało się jednym z największych problemów związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym gminy Nysa w tym wsi Niwnica. Nasila się zjawisko bezrobocia długotrwałego. Notowany wzrost bezrobocia ma charakter ogólnokrajowy, dodatkowo w skali powiatu , gminy i wsi, związany jest z wstrzymaniem produkcji w największych zakładach na terenie gminy. W ostatnich latach wzrasta skala bezrobocia na wsi, które nie ogranicza się tylko do osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, bowiem istnieje tzw. ukryte bezrobocie w rolnictwie indywidualnym. Do najliczniejszej grupy bezrobotnych zaliczyć można ludność w wieku 25-44 lat. Ta grupa społeczna z uwagi na brak pracy na miejscu szuka zatrudnienia za granicą. Bardzo istotnym czynnikiem determinującym sytuację osoby bezrobotnej na rynku pracy jest jej wykształcenie. Oczywiście najgorzej przedstawia się sytuacja osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym i podstawowym. W najlepszej sytuacji są ludzie z wyższym wykształceniem. Źródło; Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Niwnica
2. Ludność
751
3. Powierzchnia
707,15 ha
4. Atrakcje architektoniczne
Najważniejsze zabytki Niwnicy to: - Kościół Parafialny pod wezw. Podwyższenia Krzyża Św,
- Dzwonnica (zbudowana w 1609-1610)
- Dawny dwór sołtysi (z 1618r.)
- Zagroda nr 15,
- Kapliczka z I poł. XIX w,
5. Zrealizowane projekty i przedsięwzięcia
- „Remont rowu R-5 w Niwnicy I etap” z Powiatowego Programu Odnowy Wsi,
- „Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Niwnica – zakup drzew i krzewów ozdobnych” w ramach Powiatowego Konkursu „Odnowa w Województwie Opolskim”
Informacje:
Województwo:
opolskie
Powiat:
Powiat nyski
Gmina:
Nysa
Udział w programach:
Sołtys:
Wiesław Dwojak
Liczba mieszkańców:
751
Pliki do pobrania:
Sołectwa w Programie odnowy wsi(PDF, 127.89 kB)
Migawki z Opolszczyzny
Sołectwo Łany
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Krupnik kabachowski
Liczba odwiedzin: 9581794
Data aktualizacji: 2020-09-14
Wykonanie: P®ESTO