Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Model Wsi Przyszłości
Programy ›› Odnowa Wsi Opolskiej ›› Działania ›› Wieś Przyszłości ›› Model Wsi Przyszłości 
Wieś Przyszłości - model

Cechy, stany, zasoby oraz przedsięwzięcia jakimi winna dysponować wieś przyszłości:1. Ogólnodostępna sala dostosowana do przedsięwzięć szkoleniowych i wykorzystywana w tym celu na rzecz mieszkańców.
1.1 ogólnodostępna sala, tzn. nie ma ograniczeń w jej wykorzystaniu na cele edukacyjne i szkoleniowe podmiotów lub grup osób oraz czasu udostępniania. Znane są i podawane do wiadomości organizacyjne i porządkowe warunki udostępniania,
1.2 sala w zakresie organizacji i wyposażenia umożliwia przeprowadzenie jednodniowego przedsięwzięcia szkoleniowego dla grupy minimum 25 osób, w warunkach odpowiednich dla tego typu przedsięwzięć,
1.3 można potwierdzić nie incydentalne wykorzystanie sali do przedsięwzięć szkoleniowych (programy odbytych lub planowanych przedsięwzięć, listy obecności, rejestr wydarzeń).


2. Ogólnodostępne stanowiska komputerowe z możliwością telepracy i/lub e-learningu.
2.1 kilka stanowisk komputerowych o dobrych walorach użytkowych oraz z dostępem do Internetu,
2.2 jest możliwość korzystania ze stanowisk komputerowych przez wszystkie zainteresowane osoby. Sposobność ta ma miejsce w dniach i w czasie korzystnym zarówno dla osób nie pracujących i nie uczących się, jak też dla osób pracujących lub uczących się,
2.3 poprzez odpowiednie wyposażenie, oprogramowanie, udostępnione aplikacje, możliwość indywidualnego korzystania ze stanowisk komputerowych i fachową pomoc stworzono warunki do telepracy, czy e-learningu.


3. Internet dostępny dla ogółu mieszkańców.

4. Strona www wsi pełniąca funkcję platformy komunikacji pomiędzy mieszkańcami oraz źródła informacji o życiu i ofercie wsi.
4.1 społeczność lokalna posiada odrębną stronę www swojej wsi, wykorzystywana do celów publicznych. Charakter i sposób prowadzenia strony został formalnie uzgodniony,
4.2 strona www jest regularnie aktualizowana i zawiera informacje o faktach oraz wydarzeniach minionych i przyszłych użyteczne dla mieszkańców oraz osób zainteresowanych,
4.3 strona www jest forum wymiany informacji pomiędzy grupą/ stowarzyszeniem odnowy a mieszkańcami w kwestiach prowadzenia procesu odnowy wsi.


5. „Dom Mieszkańców" jako miejsce spotkań społeczności wiejskiej i zorganizowanej pracy poszczególnych grup i środowisk wiejskich, wspieranej przez personel (etatowy i/lub wolontariat). Społeczność wiejska dysponuje obiektem, którego głównym przeznaczeniem jest pełnienie roli miejsca ogólnowiejskich spotkań i zorganizowanej pracy poszczególnych grup lub środowisk mieszkańców.
5.1. Dom Mieszkańców jest wyodrębnionym budynkiem lub zespołem funkcjonalnie powiązanych ze sobą pomieszczeń.
5.2. Dom Mieszkańców jest do dyspozycji społeczności wiejskiej.
5.3. Nie ma ograniczeń w wykorzystaniu Domu Mieszkańców na spotkania i zorganizowaną pracę poszczególnych organizacji, grup lub środowisk wiejskich.
5.4. Zasady udostępnienia Domu Mieszkańców są ustanowione i podane do publicznej wiadomości.
5.5. Funkcjonowanie Domu Mieszkańców jest oparte o zorganizowaną i zaplanowaną pracę wolontariuszy lub pracowników etatowych (wspierają pracę organizacji, grup mieszkańców, poszczególnych środowisk wiejskich).


6. Urządzone  ogólnodostępne „Centrum wsi" z funkcją  plenerowych spotkań integracyjnych.

6.1 Centrum wsi jest funkcjonalnie wyodrębnioną i wizualnie identyfikowaną przestrzenią w  strukturze miejscowości i ma charakter reprezentacyjny, kształtujący wizerunek wsi.
6.2 Centrum wsi jest usytuowane w miejscu koncentrowania się codziennego ruchu/przebywania mieszkańców lub w miejscu umożliwiającym takie skoncentrowanie.
6.3 Centrum wsi jest wyposażone w infrastrukturę i urządzenia umożliwiające organizację plenerowych przedsięwzięć z udziałem ogółu mieszkańców.
6.4 Centrum wsi jest ogólnodostępne do codziennego użytku mieszkańców.


7. Zorganizowane przywództwo wsi zarządzające  rozwojem miejscowości przy zaangażowaniu ogółu mieszkańców. 
7.1 Przywództwo wsi ma formalne umocowanie do prowadzenia procesu odnowy (rozwoju wsi), jako stowarzyszenie, rada sołecka lub grupa osób reprezentująca wiejskie organizacje, które uzgodniły między sobą formułę współdziałania.
7.2. Przywództwo wsi dysponuje statusem osobowości prawnej, lub może działać poprzez podmiot posiadający osobowość prawną.
7.3. Ustalono formuły współdecydowania mieszkańców o kierunkach rozwoju wsi i podejmowanych działaniach.


8. Sprecyzowana wizja wsi i wynikająca z niej strategia działania
8.1. Istnieje aktualny dokument określający wizję rozwoju wsi i strategię (cele i kierunki działania).
8.2. Na podstawie wizji i strategii określane są plany działania na dłuższą i krótszą perspektywę czasową.
8.3. Zostały uzgodnione i przyjęte sposoby i terminy aktualizowania wizji i strategii.

9.1. Wdrożone lub wdrażane projekty wzmacniające tożsamość i życia wspólnotowe społeczności wiejskiej
9.2. Wdrożone projekty podnoszące jakość życia mieszkańców
9.3. Wdrażane przedsięwzięcia kształtujące przestrzeń publiczną i budujące charakterystyczny, indywidualny wizerunek wsi
9.4. Wdrażane projekty rozwijające wiodący, specyficzny temat, kluczowy dla konstruowania oferty wsi dla społeczeństwa
9.5. Wdrażane projekty (przedsięwzięcia) na rzecz zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy.

9.1 a, b, c, d, e
Istnieje dokumentacja projektów pozwalająca ustalić ich zakres i przebieg.
9.2 a, b, c, d, e
Ustalono zakres zmiany wywołanej projektami i ich wpływ na proces rozwoju wsi.
9.3 a, b, c, d, e
Zmiana wywołana projektami ma charakter istotny i trwały.


10. Nawiązana współpraca zewnętrzna, uczestnictwo w programach współpracy.
10.1. Nawiązano współpracę z partnerami zewnętrznymi lub podjęto uczestnictwo w zewnętrznie organizowanych programach. Ustalony jest cel, zakres i formuła współpracy.
10.2. W ramach nawiązanej współpracy lub zewnętrznych programów realizowane są przedsięwzięcia o wymiernych efektach.
10.3 Współpraca lub uczestnictwo w zewnętrznych programach jest  istotne dla realizacji strategii rozwoju wsi.Zakres niezbędnych działań gminy na rzecz tworzenia Wsi Przyszłości:
  1. Sporządzony, z udziałem mieszkańców, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi.
  2. Efektywny, adekwatny do potrzeb i akceptowany przez wiejskie przywództwo mechanizm finansowego wsparcia inicjatyw sołeckich i obywatelskich
  3. Ustalone i wdrożone regulacje i praktyki upodmiotowienia sołectwa (współdecydowanie, samostanowienie, samodzielna realizacja zadań, dysponowanie mieniem)
  4. Ustalona rola (perspektywa rozwojowa) wsi w strategii gminy, zgodna ze strategią i wizją rozwoju sołectwa
  5. Adekwatny z rozstrzygnięciami, o których mowa w pkt. 4 gminny program działań
Migawki z Opolszczyzny
Sołectwo Podlesie
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Krupnik kabachowski
Liczba odwiedzin: 9879593
Data aktualizacji: 2020-11-15
Wykonanie: P®ESTO