Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego
Programy ›› Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego 

 Projekt „Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego" 

współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa V - Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, 
Działanie 5.1- Ochrona różnorodności biologicznej

 

Projekt pn. "Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego" jest projektem wielokierunkowym i obejmuje trzy podstawowe grupy działań stanowiące w efekcie końcowym spójną koncepcję zagospodarowania przestrzeni wiejskich z uwzględnieniem walorów przyrodniczych. Projekt realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego (UMWO) i Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu (WZMiUW) z dwoma partnerami: Gminą Prószków oraz Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie (OODR). Zamierzone do zrealizowania zadania polegają na wykonaniu inwestycji na Stawie Nowokuźnickim oraz prowadzeniu działalności edukacyjnej z zakresu ochrony bioróżnorodności regionu. Najistotniejszymi działaniami są zaplanowane przedsięwzięcia edukacyjno-informacyjne, których głównym celem jest uświadomienie mieszkańcom obszarów miejskich i miejsko-wiejskich potrzeby ochrony zagrożonych gatunków, jako istotnego elementu otaczającego nas ekosystemu. Zaplanowano organizację m.in.:

- szkoleń i warsztatów o tematyce proekologicznej, dzięki którym lokalni liderzy uzyskają informację o występujących na terenie województwa rodzimych gatunkach drzew i krzewów,

- konkursów o tematyce związanej z rozpoznaniem gatunków cennych przyrodniczo i ochroną bioróżnorodności Opolszczyzny

- zagranicznych warsztatów edukacyjnych, podczas których przedstawiciele Opolszczyzny zdobywać będą wiedzę o dobrych praktykach w zakresie ochrony przyrody występujących poza granicami kraju.

W ramach części edukacyjnej zaplanowano także ochronę i zachowanie rodzimych gatunków poprzez wykonanie przez realizatora projektu (UMWO) pokazowych nasadzeń na terenie zielonym wokół budynków Urzędu przy ul. Hallera 9 w Opolu i modelowego sadu na terenie siedziby Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. W ramach części inwestycyjnej zamierza się wykonanie przez realizatora projektu (WZMiUW) kompleksowego remontu ścieżki edukacyjnej prowadzącej wzdłuż wschodniej części Stawu Nowokuźnickiego- rezerwatu przyrody o powierzchni 28,91 ha, który położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie". Na terenie tego rezerwatu znajduje się stanowisko kotewki orzecha wodnego. Utworzone zostaną stanowiska do obserwacji zagrożonego gatunku kotewki orzecha wodnego oraz występujących tam gatunków ptactwa wodno-błotnego.

Realizacja projektu pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego" umożliwi spełnienie istotnych celów, wyszczególnionych w ustawie z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, m.in.: - zachowanie różnorodności biologicznej - w przypadku projektu różnorodność ta zostanie zachowana na Stawie Nowokuźnickim. Rezerwat przyrody „Staw Nowokuźnicki" jest jednym z najstarszych na Opolszczyźnie, bo utworzonym w 1957 r., w celu zachowania ze względów naukowych stanowiska rzadkich roślin wodnych, a w szczególności gatunku kotewki orzecha wodnego Trapa natans oraz dla ochrony ptactwa. - ochrona walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień - kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację i informowanie w dziedzinie ochrony przyrody. Ponadto zgodnie z założeniami RPO WO 2014-2020 projekt wzmocni mechanizmy bioróżnorodności w regionie poprzez odbudowę opaskowego rowu odwadniającego odprowadzającego biogeny, a odbudowa ścieżki edukacyjnej na Stawie Nowokuźnickim pozytywnie wpłynie na świadomość społeczną w obszarze bioróżnorodności. Dzięki planowanym działaniom podniesiona zostanie świadomość ekologiczna dorosłych, młodzieży i dzieci - system szkoleń, warsztatów i konkursów został tak zaplanowany, aby dostarczyć wszystkim w/w grupom wiedzy w zakresie ochrony przyrody, zasobności w rodzimą florę i faunę oraz istnieniu zagrożeń dla rodzimych gatunków. Szczególny nacisk kładziony będzie na wzbudzenie poczucia odpowiedzialności w społeczeństwie lokalnym, iż wyrządzenie szkody środowisku będzie miało w dłuższej perspektywie bardzo negatywny skutek dla działań społeczno- gospodarczych. W zaplanowanych działaniach założono również wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych poprzez wykonanie nasadzeń rodzimymi gatunkami roślin.

Zakres finansowy projektu:

Wartość projektu ogółem - 3 933 095,00 PLN

Wartość dofinansowania z RPO WO 2014-2020 - 3 343 130,00 PLN

Zakres rzeczowy projektu:

- Zadanie nr 1: Szkolenia i konferencje o tematyce związanej z ochroną przyrody i edukacją przyrodniczą,

- Zadanie nr 2: Warsztaty krajowe i zagraniczne związane z ochroną bioróżnorodności ,

- Zadanie nr 3: Konkursy

- Zadanie nr 4: Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Hallera 9 w Opolu oraz w siedzibie Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

- Zadanie nr 5: Materiały edukacyjne

- Zadanie nr 6: Remont ścieżki edukacyjno-przyrodniczej

- Zadanie nr 7: Budowa rowu odwadniającego

- Zadanie nr 8: Aktualizacja strony internetowej

- Koszty pośrednie


Przedsięwzięcia realizowane w ramach projektu:

Migawki z Opolszczyzny
Sołectwo Żędowice
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Leberwurst grubo mielony z Górek / pasztetowa z Górek
Liczba odwiedzin: 9879568
Data aktualizacji: 2020-11-15
Wykonanie: P®ESTO